Særlige vilkår for Stouby motion under Stouby GIF

Stouby Motion er underkastet de vedtægter, der gælder for Stouby Gymnastik og Idrætsforening, med følgende tilføjelser:

2. Formål
Formålet er at drive Stouby Motion med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

3. Optagelse af medlemmer
Alle personer over 15 år, der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Stouby Motion. Herudover tilbydes forældre/barn træning, hvor unge mellem 12 år (6. kl.) kan træne sammen med deres forældre eller bedsteforældre.

4. Kontingent
Kontingent fastsættes af idrætsudvalget, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Idrætsudvalget fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

5. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af idrætsudvalget. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

10. Særlige vilkår for Stouby Motion
Idrætsudvalget for Stouby Motion forestår den daglige ledelse og drift af Stouby Motion i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem idrætsudvalget og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Stouby Motion.

Idrætsudvalget består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle vælges på årsmødet. Formanden vælges af årsmødet og er på valg hvert år, mens de øvrige medlemmer af idrætsudvalget samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis efter tur.

Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med idrætsudvalget og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Stouby Motion. Stouby Motion kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, nyinvesteringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Stouby Motion bekender sig til DGIs gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

11. Regnskab og revision
Stouby Motion har selvstændig økonomi og kontingentadministration og disponerer over egne midler uafhængigt af Stouby Gymnastik & Idrætsforening. Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Stouby Motions regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på årsmødet for 2 år og afgår skiftevis efter tur. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

12. Vedtægtsændringer
Ændringer til “Særlige vilkår for Stouby Motion” kan ske på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Stouby Gymnastik & Idrætsforening.

 

Vedtaget på årsmødet i Stouby motion
7. oktober 2008

Ændring om aldersbegrænsning i pkt. 3,er tilpasset efter IUM i juni 2017.

Vedtaget på generalforsamlingen i Stouby Gymnastik & Idrætsforening
18. november 2008

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.