Vedtægter

1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Stouby Gymnastik & Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Hedensted Kommune.

2. Formål.

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige forhold for udnyttelse af fritiden med idrætslige aktiviteter.

3. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem kan enhver optages, der har interesse i foreningen. Ved indmeldelsen udleveres et eksemplar af vedtægterne.

4. Kontingent

Kontingent for deltagelse i foreningens aktiviteter fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra idrætsudvalgene. Kontingentet består af et medlemskontingent og et aktivitetskontingent. Det er således muligt at være medlem uden at deltage i en idrætsaktivitet.

5. Udmeldelse.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i restance udover 3 måneder, kan idrætsudvalgene med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende.

6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på foreningens sædvanlige måde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 1 uge før genrealforsamlingens afholdelse. Til generalforsamlingen har ethvert medlem adgang, men kun aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance, og direkte medlemmer af hovedforeningen, har stemmeret og deltager ved personligt fremmøde med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  5. Valg af forretningsudvalg (2 personer lige år og 3 personer ulige år).
  6. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt Formandens og udvalgenes beretninger indsendes til Folkeoplysningsudvalget.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen med 14 dages varsel. Den skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret anmodning herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter anmodningens fremsættelse.

8. Hovedbestyrelsen

Foreningens hovedbestyrelse sammensættes af et forretningsudvalg på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen og formændene for idrætsudvalgene (sammensættes af den enkelte aktivitet). Mindst 50 % af hovedbestyrelsen skal være bosiddende i Hedensted Kommune. Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende.

9. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – og inden 14 dage – efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede, i formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som næstformanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

10. Idrætsudvalg

Hovedbestyrelsen afgør hvilke idrætsgrene, der skal dyrkes i foreningen. Beslutning om igangsætning eller nedlæggelse af en idrætsgren skal fremlægges til endelig godkendelse på førstkommende generelforsamling. Den daglige ledelse af en idrætsgren varetages af et idrætsudvalg valgt på et årsmøde, der skal afholdes i perioden 1. august til 1. november. Idrætsudvalget afgør under ansvar overfor hovedbestyrelsen alle spørgsmål knyttet til idrætsgrenenes interne gøremål, dog indenfor de direktiver og økonomiske rammer, som måtte være afstukket af hovedbestyrelsen. I alle andre spørgsmål fx på områder, der kan indebære forringelse af foreningens omdømme i offentligheden, har udvalget pligt til at rådføre sig med forretningsudvalget. Idrætsudvalget bekendtgør tidspunkt og dagsorden for årsmødet ved opslag i Stoubyhallen senest 14 dage før mødets afholdelse. Årsmødet skal minimum indeholde en formandsberetning samt valg af nyt udvalg. Samtlige medlemmer er på valg hvert år, men genvalg kan finde sted. Årsmødet afgør alle spørgsmål ved almindelig stemmeflertal, idet hvert aktivt medlem over 15 år har 1 stemme. Alle medlemmer af Stouby GIF er valgbare. Forretningsudvalget er berettiget til at indkalde til et medlemsmøde i en idrætsgren med samme beføjelser som årsmødet, ligesom forretningsudvalget er berettiget til at nedsætte et temporært idrætsudvalg, hvis det ikke er muligt at få nedsat et almindeligt valgt idrætsudvalg.

11. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1. august – 31. juli. Kassereren fører det daglige regnskab. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamling for 2 år og afgår skiftevis efter tur.

12. Vedtægtsændringer

Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Der gælder særlige vilkår for Stouby Motion. Vilkårene er beskrevet i ”Særlige vilkår for Stouby Motion under Stouby Gymnastik og Idrætsforening”. (se bilag 1 nederst på siden)

13. Foreningens opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. De 2 generalforsamlinger afholdes med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde almennyttige formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Klik hér for bilag 1

 

Ændret og vedtaget på Generalforsamlingen d. 24. november 2011

Fra Stoubyløbet 2016. Foto: reenfoto.dk