Medlemskabsregler

Daglig ledelse

Idrætsudvalget er valgt af medlemmerne, og er foreningens daglige ledelse. Det er idrætsudvalget, der repræsenterer Stouby motion. Herudover virker de frivillige instruktører som idrætsudvalgets forlængede arm i den daglige omgang i Stouby motion.

Medlemskab

Personer, der er fyldt 16 år, kan optages som medlem. Tilmelding sker via hjemmesiden. For personer, som ikke er fyldt 18 år, tegnes medlemskabet for dennes regning af medlemmets forældre eller værge. Den daglige ledelse kan ændre medlemskabet for et medlem uden varsel ved medlemmets overtrædelse af Stouby motions reglement. Stouby motion forbeholder sig ret til at lukke for tegning af medlemskab, hvis den daglige ledelse skønner, at det af kapacitetsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt at optage flere medlemmer.

Instruktion

Der vil være frivillige instruktører til rådighed i motionslokalet i henhold til en ophængt instruktørplan. Instruktørerne er uddannet af DGI.

Instruktionstime

Alle nye medlemmer skal have en instruktionstime. Instruktionstimen er gratis. I forbindelse med indmeldelsen aftales der tid med instruktørerne.

Nøglebrik

Et medlemskab af Stouby motion sker på baggrund af en nøglebrik. Nøglebrikken skal forevises på opfordring fra instruktørerne, idrætsudvalget eller personer udpeget heraf. En nøglebrik dækker fri træning i den tegnede periode. Nøglebrikken er gyldig når betaling er sket og man har fået en instruktion. Nøglebrikken er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. En nøglebrik bliver ikke refunderet ved en evt. bortvisning fra Stouby motion.

Helbredstilstand

Som medlem er du selv ansvarlig for din helbredstilstand. Ved tvivlstilfælde anbefales du at konsultere egen læge inden træningen påbegyndes. Instruktørerne giver som udgangspunkt instruktion i anvendelsen af træningsudstyret, men vejleder ikke med udgangspunkt i særlige træningsbehov til personer med f.eks. rygproblemer.

Anti-doping

Stouby motion samarbejder med Anti Doping Danmark. Brug eller besiddelse af dopingmidler, eller mistanke herom, medfører straks anmeldelse i form af påbud om dopingtest. Testes et medlem positiv eller nægter medlemmet at lade sig teste, bortvises medlemmet omgående.

Værdiggenstande

Stouby Motion bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Regler for medlemskab, 2008-02

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.